top of page

cymuned Ystrad Fflur

Mae Prosiect Ystrad Fflur wedi bod yn gweithio’n agos gyda chymuned leol Pontrhydfendigaid a’i hardal ers y dechrau ac mae’n rhan hanfodol bwysig o’r hyn rydym yn ceisio’i gyflawni.

strata florida ~ ystrad fflur

75316050_2401796480044373_46151108940686

Cymuned

Mae Prosiect Ystrad Fflur wedi bod yn gweithio’n agos gyda chymuned leol Pontrhydfendigaid a’i hardal ers y dechrau ac mae’n rhan hanfodol bwysig o’r hyn rydym yn ceisio’i gyflawni. Rydym bellach yn symud i gyfnod newydd: mae Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur wedi penodi Helen Whitear yn Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned a dyma’r dudalen we sydd wedi’i phriodoli i’r rôl honno. Mae’r prosiect sy’n dwyn yr enw Camau Bach eisiau i bobl leol, grwpiau a busnesau gymryd rhan, a bod yn rhan o’r ymdrech i adfywio safle hanesyddol Abaty Ystrad Fflur ac adeiladau fferm Mynachlog Fawr, wrth i ni gydweithio i’w rhoi’n ôl lle dylai fod: yng nghanol map diwylliannol Cymru.

AP_2012_2731_copy.jpg

Eich hanes a’ch treftadaeth

Carem glywed gennych os oes gennych atgofion o’r ardal o gwmpas Ystrad Fflur a’r Bont – a wnaethoch dyfu i fyny neu symud yma? Oes gennych hen ffotograffau neu wybodaeth arall am leoedd neu ddigwyddiadau lleol sy’n casglu llwch yn y llofft? Byddwn yn gweithio gyda  ‘Casgliad y Werin’ Llyfrgell Genedlaethol Cymru er mwyn helpu gwneud yn siŵr bod hanes yr ardal yn cael ei hadrodd gan y bobl sy’n ei adnabod orau, ac nad yw’r atgofion lleol yn cael eu colli.

events large.jpg

Beth sy’n digwydd yn Ystrad Fflur?

Rydym yn trefnu sgyrsiau, gweithdai cymunedol, teithiau cerdded dan arweiniad a theithiau hetiau caled o fferm Mynachlog Fawr. Bydd cyfleoedd i glywed mwy am hanes yr Abaty ei hun, a’r dirwedd o’i gwmpas, dal i fyny ar y darganfyddiadau diweddaraf ar y safle, cymryd rhan yn y cloddiadau archeolegol, helpu ymchwilio i hanesion lleol a darganfod mwy am hanes rhyfeddol fferm Mynachlog Fawr wrth i’r broses o adfer ac adfywio’r adeiladau fynd rhagddi.

 

Bydd digon o gyfleoedd i wirfoddoli a chymryd rhan ar hyd y prosiect, felly cadwch i fyny gyda’r hyn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer 2019, cadwch ymweld â’r dudalen hon i gael gwybod am ddigwyddiadau a gweithgareddau.

e0f39e0a-1ad0-41ff-a2c9-b4c1ae5c61b3.JPG

Cymryd rhan

Ym mis Ionawr 2020 dechreuon ni weithio yn didoli, catalogio ac archifo'r deunyddiau a'r dogfennau papur yn Ffermdy Mynachlog Fawr.

 

Mae myfyrwyr ar y cwrs MA Gweinyddu Archifau ym Mhrifysgol Prifysgol Aberystwyth yn defnyddio hwn fel prosiect i ddatblygu sgiliau. Fel rhan o'u prosiect byddant yn cynhyrchu cyfres o flogiau, a ddangosir isod.

 

Blog 1

Blog 1 English pink-page-001.jpg
Blog 1 - Cymraeg-page-001 (1).jpg

Blog 2

Blog 2 - Cymraeg pictures-1.jpg
Blog 2 - Cymraeg pictures-2.jpg
Blog 2 English images-2.jpg
Blog 2 English images-1.jpg

Blog 3

Archiving blog 3 cymraeg 2-1.jpg
Archiving blog 3 cymraeg 2-2.jpg
Archiving blog 3 cymraeg 2-2.jpg
Archiving blog 3 English 2-1.jpg
Archiving blog 3 English 2-2.jpg
Archiving blog 3 English 2-2.jpg

Mwy o ddiweddariadau yn dod yn fuan...

Rhan nesaf y prosiect fydd catalogio’r llu o eitemau gwych sy’n aros o fewn y ffermdy. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni i helpu i gwblhau'r dasg hon, os gwelwch yn ddacysylltwch â ni.

events large.jpg

Cymryd rhan

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli neu gymryd rhan mewn unrhyw ffordd,

carem glywed gennych.

Os ydych chi’n rhan o grŵp lleol a hoffech gael gwybod mwy am brosiect Ystrad Fflur, neu am ein digwyddiadau a’n gweithgareddau sydd ar y gweill, byddem yn hapus i siarad gyda chi am sut gall eich grŵp gymryd rhan, felly cysylltwch fan hyn

new.jpg

Cysylltwch

Cysylltwch â Gill , ein Swyddog Ymgysylltu â'r Gymuned, am fanylion pellach:

Ffôn 01974 831 760

e-bost - community@strataflorida.org.uk

DSCN3044.jpg

Gweithgareddau Cymunedol Blaenorol

Ymhlith rhai o’r prif ddigwyddiadau oedd

  • Rhaglen rhwng rhanbarthau o’r UE sy’n cynnwys Pontrhydfendigaid a phentref Kells yn Swydd Kilkenny lle mae adfeilion Priordy Awstinaidd o’r oesoedd canol. Yn 2005 a 2006, cynhaliom arddangosfeydd o gerflunwaith dilynol yn dangos gwaith artistiaid gorau Cymru ac Iwerddon yn yr adfeilion pensaernïol ac o’u cwmpas.

  • Rhaglen waith, dan Gronfa Datblygu Gwledig yr UE i wella’n dealltwriaeth o dirweddau hanesyddol yr ardal a chynyddu dealltwriaeth a mynediad y cyhoedd iddynt. , digwyddiad deuddydd ym mis Gorffennaf 2017 a wnaeth arddangos hanes a chysylltiadau diwylliannol y safle gyda llu o berfformiadau, arddangosiadau, darlithoedd, teithiau cerdded dan arweiniad a phedwar gwasanaeth gwahanol sy’n adlewyrchu traddodiadau Cristnogol amrywiol y gymuned a’i hanes.

_D200002_941.jpg
whats happening
getting involved
ge in touch
previous community experience
Archiving and cataloguing
HIstory and heritage
Community
bottom of page