cymuned Ystrad Fflur

Mae Prosiect Ystrad Fflur wedi bod yn gweithio’n agos gyda chymuned leol Pontrhydfendigaid a’i hardal ers y dechrau ac mae’n rhan hanfodol bwysig o’r hyn rydym yn ceisio’i gyflawni.

FLASH welsh.png

strata florida ~ ystrad fflur

Cymuned

Mae Prosiect Ystrad Fflur wedi bod yn gweithio’n agos gyda chymuned leol Pontrhydfendigaid a’i hardal ers y dechrau ac mae’n rhan hanfodol bwysig o’r hyn rydym yn ceisio’i gyflawni. Rydym bellach yn symud i gyfnod newydd: mae Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur wedi penodi Helen Whitear yn Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned a dyma’r dudalen we sydd wedi’i phriodoli i’r rôl honno. Mae’r prosiect sy’n dwyn yr enw Camau Bach eisiau i bobl leol, grwpiau a busnesau gymryd rhan, a bod yn rhan o’r ymdrech i adfywio safle hanesyddol Abaty Ystrad Fflur ac adeiladau fferm Mynachlog Fawr, wrth i ni gydweithio i’w rhoi’n ôl lle dylai fod: yng nghanol map diwylliannol Cymru.

Eich hanes a’ch treftadaeth

Carem glywed gennych os oes gennych atgofion o’r ardal o gwmpas Ystrad Fflur a’r Bont – a wnaethoch dyfu i fyny neu symud yma? Oes gennych hen ffotograffau neu wybodaeth arall am leoedd neu ddigwyddiadau lleol sy’n casglu llwch yn y llofft? Byddwn yn gweithio gyda  ‘Casgliad y Werin’ Llyfrgell Genedlaethol Cymru er mwyn helpu gwneud yn siŵr bod hanes yr ardal yn cael ei hadrodd gan y bobl sy’n ei adnabod orau, ac nad yw’r atgofion lleol yn cael eu colli.

Beth sy’n digwydd yn Ystrad Fflur?

Rydym yn trefnu sgyrsiau, gweithdai cymunedol, teithiau cerdded dan arweiniad a theithiau hetiau caled o fferm Mynachlog Fawr. Bydd cyfleoedd i glywed mwy am hanes yr Abaty ei hun, a’r dirwedd o’i gwmpas, dal i fyny ar y darganfyddiadau diweddaraf ar y safle, cymryd rhan yn y cloddiadau archeolegol, helpu ymchwilio i hanesion lleol a darganfod mwy am hanes rhyfeddol fferm Mynachlog Fawr wrth i’r broses o adfer ac adfywio’r adeiladau fynd rhagddi.

 

Bydd digon o gyfleoedd i wirfoddoli a chymryd rhan ar hyd y prosiect, felly cadwch i fyny gyda’r hyn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer 2019, cadwch ymweld â’r dudalen hon i gael gwybod am ddigwyddiadau a gweithgareddau.

Cymryd rhan

In January 2020 we started work sorting, cataloguing and archiving the paper materials and documents within Mynachlog Fawr Farmhouse.

 

Students on the MA Archive Administration course at Aberystwyth Univeristy are using this as a project to develop skills. As part of their project they will be producing a series of blogs, which are shown below.

Blog 1

Blog 2

Blog 3

More updates coming soon...

The next part of the project will be the cataloguing of the plethora of wonderful items that remain within the farmhouse. If you would be interested in volunteering with us to help complete this task, please contact us.

Cymryd rhan

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli neu gymryd rhan mewn unrhyw ffordd,

carem glywed gennych.

Os ydych chi’n rhan o grŵp lleol a hoffech gael gwybod mwy am brosiect Ystrad Fflur, neu am ein digwyddiadau a’n gweithgareddau sydd ar y gweill, byddem yn hapus i siarad gyda chi am sut gall eich grŵp gymryd rhan, felly cysylltwch fan hyn

Cysylltwch

Cyswllt Helen Whitear (Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned Camau Bach)

E-bost: Helen@stratafloridatrust.org

Ffôn: 07394 468 805

Neu galwch i mewn i swyddfa Ystrad Fflur ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid am sgwrs:

 Tuesdays  10 - 12 canol dydd & 1 - 4

dydd Mercher  1 - 4

Gweithgareddau Cymunedol Blaenorol

Ymhlith rhai o’r prif ddigwyddiadau oedd

  • Rhaglen rhwng rhanbarthau o’r UE sy’n cynnwys Pontrhydfendigaid a phentref Kells yn Swydd Kilkenny lle mae adfeilion Priordy Awstinaidd o’r oesoedd canol. Yn 2005 a 2006, cynhaliom arddangosfeydd o gerflunwaith dilynol yn dangos gwaith artistiaid gorau Cymru ac Iwerddon yn yr adfeilion pensaernïol ac o’u cwmpas.

  • Rhaglen waith, dan Gronfa Datblygu Gwledig yr UE i wella’n dealltwriaeth o dirweddau hanesyddol yr ardal a chynyddu dealltwriaeth a mynediad y cyhoedd iddynt. , digwyddiad deuddydd ym mis Gorffennaf 2017 a wnaeth arddangos hanes a chysylltiadau diwylliannol y safle gyda llu o berfformiadau, arddangosiadau, darlithoedd, teithiau cerdded dan arweiniad a phedwar gwasanaeth gwahanol sy’n adlewyrchu traddodiadau Cristnogol amrywiol y gymuned a’i hanes.

 
 
 
 
 
 
 

Cysylltwch

  • Instagram

Cymuned

07426 089 993

community@strataflorida.org.uk

Ysgol Maes Archeoleg

07394 468 805

info@strataflorida.org.uk

cysylltwch â ni

Cysylltwch

(Rhif Elusen Gofrestredig: 1117469; Cwmni Cyfyngedig trwy Warant, rhif 5862222)

© 2019 designed by zodshopdesign.co.uk

hlf.png
WMF logo.png
UWTSD Logo_web.jpg
Cynnal Y Cardi logo new.jpg
CCC logo new.jpg
ThePrincesFoundation web.jpg
SB Black and Purple ACT web.jpg
WG EU logo new.jpg
EAFRD logo new.jpg
Arch skills logo.jpg
Cambrian Mountains logo.jpg
BGH.png
art6s council.png