YMUNWCH YN Y CLODDIO!

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

Yn Ysgol Maes Archeoleg Ystrad Fflur , cael cyfle i gloddio safle hanesyddol amrywiol a datblygu sgiliau archeolegol. Dewch i ymuno â ni yn 2022!

YSGOL MAES 2021 A GANSLWYD - darllenwch ein datganiad yma

 

 

JOIN

THE DIG

2023

strata florida ~ ystrad fflur

AP_2012_2731_copy.jpg

Ysgol Maes Archeoleg 

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

Ysgol Maes Archeoleg Ystrad Fflur 2022 – hyfforddiant archeolegol i bawb

28ain Mehefin hyd 24ain Gorffennaf

Ynglŷn a ni – rhagair gan yr Athro David Austin, Cyfarwyddwr YMAYFf

 

Ysgol Maes Archaeoleg Ystrad Fflur (YMAYFf) agorodd ei ddrysau (a’i ffosydd) am y tro cyntaf yn 2019 a rydym bellach yn ôl am flwyddyn arall o gloddio. Rydym yn ffodus ein bod wedi derbyn grant gan Ymddiriedolaeth Allchurches i gefnogi ein tair blynedd gyntaf o weithredu. Dewch i ymuno â ni am yr hyn a fydd yn flwyddyn gyffrous!

Bydd yr ysgol yn cynnig rhaglen hyfforddiant gwbl hygyrch a fydd yn cynnwys amrywiaeth eang o dechnegau cloddio ac arolygu archeolegol; o ddeall sut i ddefnyddio trywel yn gywir i gasglu data geoffisegol at ddibenion mapio archeolegol. Yn ogystal â dysgu seiliedig ar y maes, bydd gan yr ysgol raglen wythnosol o deithiau maes i safleoedd a chofebion lleol a sgyrsiau gan arbenigwyr ar bynciau o ddiddordeb hanesyddol ac archeolegol lleol.

Ein bwriad yw rhannu hanes unigryw, archeoleg, treftadaeth a chysylltiadau â diwylliant Cymru Ystrad Fflur gyda chynulleidfa mor amrywiol â phosibl, gan gynnwys aelodau o’r cyhoedd, myfyrwyr, gwirfoddolwyr ac eraill.

Bydd YMAYFf yn cael ei chyflwyno gan Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur, ar y cyd â’r Prince’s Foundation, Breaking Ground Heritage, AllChurches Trust, Prosiect Ymchwil Sacred Landscapes a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Am fwy o manylion lawrlwythiwch ein llyfryn 2021 fan hyn

new10.jpg

Ystrad Fflur

Safle swynol, llawn atgofion, o arwyddocâd rhyngwladol ym mherfeddwlad Cymru yw Ystrad Fflur. Roedd y safle, a adwaenir yn annwyl fel San Steffan Cymru, yn ei hanterth yn ystod y 12fed ganrif a’r 13eg ganrif. Arferai fod yn ganolfan bwysig i ddiwylliant, crefydd a masnach, gyda’r cysylltiadau’n lledu ymhell ar draws tirwedd Cymru.

Roedd y mynachod Sistersaidd a sefydlodd yr abaty yn entrepreneuriaid, gan fanteisio ar y lleoliad gwledig i fod yn hunangynhaliol, i ffermio miloedd o ddefaid ac i adeiladu ffyrdd a phontydd i ganiatáu pererinion a masnachwyr i ymweld â’r safle. Byddai’r abaty wedi bod yn adeilad trawiadol a chrand iawn, mae modd edmygu mawredd y cerfiadau enfawr sydd wedi goroesi ar y drws gorllewinol hyd heddiw. Gellir olrhain cynllun yr eglwys yn glir, ac er mawr syndod, mae rhai o’r teils o addurn cyfoethog gwreiddiol yr abaty wedi goroesi mewn un darn. Mae un ohonynt, ‘Y Dyn gyda’r Drych’ yn bortread o fonheddwr canoloesol yn llawn edmygedd ohono’i hun yn y drych!

Ysgrifennwyd un o ffynonellau hanesyddol amlycaf y Gymru gynnar, Brut y Tywysogion, yn Ystrad Fflur ac mae gan y safle nifer fawr o gysylltiadau pwysig gyda diwylliant a hunaniaeth Cymru. Mae Dafydd ap Gwilym, bardd canoloesol amlycaf Cymru, wedi’i gladdu yn y fynwent, yn ogystal â sawl Tywysog Cymru o’r oesoedd canol.

Erbyn heddiw, mae Ystrad Fflur yn cynnwys amrywiaeth o wahanol elfennau, o adfeilion Abaty’r 12fed ganrif sydd bellach dan warchodaeth Cadw; i eglwys y Santes Fair o ddechrau’r 19eg ganrif a godwyd ar safle sawl capelu gwreiddiol yr abaty; i Fferm Mynachlog Fawr cyffiniol o’r 17fed ganrif.

Trwy weithio gyda’r Prince’s Foundation, mae Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur yn dechrau ar daith i ddathlu hanes cyfoethog y safle  trwy ddatblygu atyniad i ymwelwyr, canolfan hyfforddiant ac ysgol maes trwy adfer y fferm restredig gradd II.

 
 
 
survey.jpg

Cloddio ac arolygu archeolegol

Yn 2022 byddwn yn cloddio ym muarth fferm Mynchlog Fawr, lle mae Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur a’r Prince’s Foundation yn gweithio ar yr adeiladau hanesyddol i’w gwarchod ac i roi defnydd o’r Newydd iddynt. Adeiladwyd y fferm dros weddillion strwythurau eraill, rhai ohonynt yn rhan o dŷ bonedd, adeiladau allanol a gerddi sy'n mynd yn ôl i flynyddoedd cynnar sefydlu'r abaty yn yr Oesoedd Canol. Fe allech chi fod yn rhan o'r tîm sy'n dadorchuddio'r sugniadau hyn am y tro cyntaf ers cannoedd o flynyddoedd a'u cofnodi ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol! Mae cloddiadau prawf wedi dangos cymhlethdod yr olion hyn.

 

Adeiladwyd y fferm dros weddillion strwythurau eraill, rhai ohonynt yn rhan o dŷ, tai allan a gerddi bonedd a rhai’n mynd yn ôl i flynyddoedd cynnar sefydliad yr Abaty ar ddiwedd y 12fed a’r 15fed ganrif. Gallech fod yn rhan o’r tîm sydd nid yn unig yn datguddio’r strwythurau hyn am y tro cyntaf ers cannoedd o flynyddoedd, ond hefyd yn eu cofnodi ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol! Mae cloddiadau prawf wedi dangos cymhlethdod yr adfeilion hyn a fydd yn cael eu harchwilio ymhellach gan gyfranogwyr yr ysgol.

Byddwn yn ymgymryd hefyd â geoffiseg a gwaith arolygu arall yn yr ardaloedd caeedig ehangach ac yn profi rhai o’r nodweddion y canfyddwn gyda chloddiadau ‘dilysu daearol’ bach i ddarganfod eu natur a’u dyddiad. Bydd holl ganfyddiadau’r cloddio a’r arolygu yn cael eu dogfennu mewn adroddiad cynhwysfawr a ysgrifennir gan staff YMAYFf. Fel cyfranogwr gallwch gael copi o’r adroddiad hwn.

new 5.jpg

Cymwysterau:

Pasport Sgiliau Archeoleg

Mae'r Ysgol Maes Archeolegol bellach yn gallu cynnig modiwl trosglwyddadwy 4 wythnos, 20 credyd achredadwy ar gyfer myfyrwyr lefel 4. Bydd hyn yn cyflwyno sgiliau mewn archeoleg maes a chloddio, gwybodaeth am systemau archeolegol ar gyfer prosesu a chofnodi data, yn ogystal â phrofiad o amrywiaeth o weithgareddau a thechnegau a gymhwysir ar y safle. Bydd addysgu a hyfforddiant yn cael eu darparu gan archeolegwyr arbenigol a goruchwylwyr safle cwbl gymwys.

Byddwn yn defnyddio’r llwybr hyfforddi Pasport Sgiliau Archeoleg a ddatblygwyd gan BAJR (British Archaeological Jobs & Resources) ym mlwyddyn gyntaf YMAYFf. Mae’r Pasport Sgiliau Archeoleg yn rhoi manylion llawer o dechnegau cloddio a chofnodi archeolegol ac yn eu torri i lawr yn dasgau a gweithgareddau unigol. Ar ôl i’r elfennau hyn gael eu cwblhau yn y maes a’u harsylwi gan un o’n goruchwylwyr safle a chanddynt gymwysterau llawn, gellir cadarnhau eich bod wedi’u cwblhau yn eich llyfryn. Byddwch yn cael eich pasport ar ddiwrnod cyntaf y cwrs ac mae’r gost wedi’i chynnwys yn y ffioedd.

 

Dim ots faint o brofiad cloddio sydd gennych, mae sawl mantais i gadw Pasport Sgiliau: mae’n olrhain pob maes ymarfer - o dechnegau craidd i sgiliau mwy cymhleth - felly mae’n ddelfrydol i’r rhai sy’n dechrau ar eu gyrfa mewn archeoleg; ond mae’n ddelfrydol hefyd ar gyfer y rhai sydd eisoes wedi cael profiad gwaith maes oherwydd gellir adeiladu a datblygu ymhellach ar eu sgiliau presennol. Bydd y Pasport Sgiliau’n ychwanegiad gwerthfawr at eich CV, gan ei fod yn cynnig prawf o brofiad a gallu i ddarpar gyflogwyr ac adrannau prifysgol. Neu, os ydych chi’n mynychu at ddibenion adloniant, mae’n ffordd wych o ddogfennu’ch amser gyda ni!

Derbynnir a chymeradwyir y Pasport Sgiliau Archeoleg gan y Fforwm Hyfforddiant Archeoleg, y Sefydliad Siartredig i Archeolegwyr a nifer o unedau archeoleg masnachol.

 

Y Pasport Sgiliau Archeoleg – Ewch i www.archaeologyskills.co.uk am fwy o wybodaeth

new9.jpg

Gwneud archeoleg o fewn cyrraedd pawb

Breaking Ground Heritage (BGH) yw partner cynhwysiant cymdeithasol YMAYFf. Mae BGH yn arbenigo mewn hyrwyddo lles ac adferiad trwy weithgareddau seiliedig ar dreftadaeth, yn enwedig i unigolion a chanddynt gyfyngiadau corfforol/seicolegol difrifol (gan mwyaf ond heb fod yn unigryw i gyn-filwyr).

 

Dros y pedair blynedd diwethaf, mae BGH wedi gweithio ochr yn ochr ag Operation Nightingale  i sicrhau bod pob prosiect a ddatblygir mor gynhwysol â phosibl. Gan weithredu ar fodel mentora cynhwysol yma yn Ystrad Fflur, bydd BGH yn ehangu ei gyrhaeddiad ac yn anelu at ymgysylltu â phobl mewn cymunedau sifilaidd sy’n dioddef o eithriad neu faterion iechyd meddwl/corfforol.

Os ydych chi wedi eisiau cymryd rhan mewn archeoleg erioed ond wedi cael eich dal yn ôl gan heriau corfforol neu feddyliol, yna mae’n bosibl mai dyma’r lle i chi. Nod YMAYFf yw bod yr ysgol maes fwyaf agored a chynhwysol yn y DU. Cysylltwch â ni a byddwn yn gweithio gyda chi i ddarganfod ffyrdd o’ch cynnwys chi. Yn ogystal â hyfforddiant sgiliau archeolegol, anelwn at ddefnyddio treftadaeth Ystrad Fflur i annog lles corfforol a meddyliol.

food.jpg

Llety a Bwyd

Croeso i’r Neuadd Pantyfedwen! Bydd gan yr ysgol fynediad cyfan gwbl i’r Neuadd Pantyfedwen, sef y lleoliad digwyddiadau mawr ym mhentref y Bont, ddwy filltir o Ystrad Fflur. Fan hyn, gallwch naill ai wersylla dan y sêr yn y cae yn y cefn, neu osod eich pabell y tu mewn yn ardal y brif neuadd, neu symud rhwng y ddau os dymunwch; mae digon o le!

Mae gan y lleoliad gawodydd, ardal fwyta, seddau cymunedol ac ardaloedd gweithio, WiFi, cyfleusterau golchi dillad a digon o le parcio. Mae’r safle’n gwbl hygyrch gyda thoiledau a chawodydd i bobl anabl. Bydd angen i chi ddod â’ch pabell, sach gysgu, matras aer, tywelion ac ati eich hun. Bydd trosglwyddiadau bws lleol am y ddwy filltir i’r safle ac oddi yno’n cael eu cynnwys.

Yn rhan o’r pecyn preswyl llawn, bydd ein cogydd preswyl, Steph, yn darparu brecwast poeth a phecyn cinio blasus ichi fynd gyda chi i’r safle chwe diwrnod yr wythnos. Gyda’r nos, bydd dewis o ddau bryd (gan gynnwys dewis llysieuol/fegan), a phwdin. Bob nos Sul, bydd Steph yn dod â’i Thrên Farbeciw ac yn rhoi gwledd o wahanol fwydydd i chi! Byddwn yn defnyddio cynnyrch lleol ffres ble bynnag y bo’n bosibl.

Os hoffech drefnu eich llety eich hun, mae dewis o lety gwely a brecwast a hunanarlwyo yn y Bont ac yn Nhregaron, yn ogystal â maes carafanio a gwersylla ar gyrion y pentref. Cysylltwch os hoffech gael rhestr o ddarparwyr. Argymhellwn eich bod yn cadw lle’n gynnar er mwyn osgoi siom.

course fees.jpg

Ffioedd y Cwrs

Cloddio ac Arolygu Archeolegol (1 wythnos)

archebu yn hanfodol

Dyddiadau

Ffioedd Preswyl

Ffioedd Dibreswyl

Blaendal

29ain Mehefin i 4ydd Gorffennaf;

6ed Gorddennaf i 11eg Gorffennaf;

13eg Gorffennaf i 18fed Gorffennaf;

20fed Gorffennaf i 25ain Gorffennaf.

£345 yr wythnos

£345 yr wythnos

£ 175 am bob wythnos wedi'i archebu

Modiwl 20 credyd achrededig (4 wythnos)

archebu yn hanfodol

Dates

Ffioedd Preswyl

Ffioedd Dibreswyl

Blaendal

28ain Mehefin i 24ain Gorffennaf

£ 1780

£1780

£890

Cloddio ac Arolygu Archeolegol (4 wythnos)

archebu yn hanfodol

Dyddiadau

Ffioedd Preswyl

Ffioedd Dibreswyl

Blaendal

28ain Mehefin i 24ain Gorffennaf

£1380

£1380

£690

Diwrnodau Cloddio

Dewch i ymuno â ni am ddiwrnod o gloddio yn ffosydd y buarth, neu wneud rhai darganfyddiadau yn prosesu, neu gynnal arolwg geoffisegol o'r cae o amgylch yr abaty, neu wneud rhywfaint o gerdded caeau yng nghefn gwlad ger y prif safle. Darperir briffio, hyfforddiant ac offer. Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, rhaid archebu lle.

Dyddiadau

Ffioedd Preswyl

Ffioedd Dibreswyl

Ddim yn Berthnasol

Unrhyw ddydd Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn neu Sul rhwng 6 Gorffennaf a 24 Gorffennaf

9.15am i 5pm.

NA

£40 y dydd

NA

'Yn rhan o gost eich ffioedd wythnasol mae’ch Pasport Sgiliau Archeoleg a chrys-T cloddio I gofio!

Sut i gofrestru

Gallwch gofrestru ich lle yn yr ysgol trwy’n gwefan www.strataflorida.org.uk neu hela ebost i info@strataflorida.org.uk.  Ar ol i chi cael cynnig lle, fyddwn ni yn gofyn am taliad blaendal a bydd balans y ffioedd yn cael eu casglu ym mis 'Mawrth' .

Diwrnod ym mywyd

Diwrnod ym mywyd Ysgol Maes Archeoleg Ystrad Fflur – Cwrs preswyl lawn

 

8am - Dechreuwch eich diwrnod gyda brecwast Cymreig poeth llawn neu rawnfwydydd a chacennau.

9am – Trosglwyddiad bws o’r Neuadd Pantyfedweni safle Ystrad Fflur.

9.15am – Cyfarwyddyd y bore gan y Cyfarwyddwr Cloddio ac Arolygu.

9.30am i 11am - Gwaith a hyfforddiant trwy gloddio yn ffosydd y buarth neu drwy fynd ati i brosesu canfyddiadau neu gynnal arolwg geoffisegol o’r maes o gwmpas yr abaty neu drwy wneud rhywfaint o gerdded ar y maes yn y cefn gwlad nesaf at y brif safle.

11am – Egwyl am de.

11.15am i 1pm - Gloddio yn ffosydd/brosesu canfyddiadau/arolwg.

1pm - Cinio: Bwytewch y pecyn cinio blasus a baratowyd ar eich cyfer gan ein cogydd lleol a allai gynnwys pesto cyw iâr a zucchini neu focs salad nwdls madarch gwyllt, potel o ddŵr, ffrwyth, creision a bar byrbryd.

1.45 i 3.15pm - Gloddio yn ffosydd/brosesu canfyddiadau/arolwg.

3.15pm – Egwyl am de.

3.30pm i 5.00pm - Gloddio yn ffosydd/brosesu canfyddiadau/arolwg.

5.00pm – Trosglwyddiad bws yn ôl i’r pafiliwn.

6.30pm – Mwynhewch bryd iach a phwdin gyda’r nos a allai gynnwys ham wedi’i rostio mewn mêl neu ham seitan fegan gyda thatws wedi’u stwnsio mewn menyn, pys, moron a saws persli wedi’i ddilyn gan darten lemon gydag aeron wedi’u mathru a hufen dwbl.

7.30pm tan….. – ewch i gael hoe fach yn un o’r nifer fawr o leoedd cymunedol yn y Neuadd Pantyfedwen, yfwch beint  neu ddau wrth y bar, crwydrwch i’r pentref a chael rhywbeth o’r siop leol, ewch am dro gyda’r nos yng nghefn gwlad yr haf yna’n ôl i wersylla dan y sêr neu y tu mewn i’r brif neuadd – pa bynnag un y mae’n well gennych ei wneud ar y noson honno!

Beth allaf ei wneud ar

fy niwrnod i ffwrdd?

Mae Ystrad Fflur yng nghanol Cymru, lle ceir presenoldeb ysbrydol a lle daw nifer fawr o bobl i fwynhau’r heddwch a’r llonyddwch yno. Mae lletygarwch i’w cael yno hefyd ac mae gan bentref Pontrhydfendigaid ddwy dafarn a siop lle gallwch brynu’r nwyddau y mae arnoch eu hangen yn ystod yr wythnos.

 

Mae’r ddau le ym mherfedd cefn gwlad Cymru. Yn uniongyrchol i gyfeiriad y gorllewin mae ucheldiroedd Mynyddoedd Cambria gyda thraciau coedwigoedd a llwybrau i gerddwyr a beicwyr mynydd fel ei gilydd. I gyfeiriad y dwyrain mae Cors Caron bydenwog – Gwarchodfa Natur Genedlaethol gyda llwybrau pren sy’n eich tywys i’r ganolfan lle mae bywyd adar eithriadol. Ac wrth ymyl y gors, cynhelir y rasys trotian unwaith y flwyddyn ym mis Awst. Digwyddiad poblogaidd ymhlith cymunedau ffermio Cymru.

Ychydig dros y bryniau i gyfeiriad y gogledd mae Hafod, tirwedd brydferth wedi’i hadfer ac mae Pontarfynach gerllaw gyda’i rhaeadrau rhyfeddol a rheilffordd ysgafn sy’n rhedeg i Aberystwyth. I gyfeiriad y de mae trefi marchnad Tregaron a Llanbedr Pont Steffan ac o gwmpas y cyfan mae eglwysi bach mewn mannau iseldirol hyfryd.

Ymhellach i ffwrdd mae trefi arfordirol Aberaeron ac Aberystwyth gyda llawer o atyniadau. Mae Aberaeron yn dref a harbwr Regentaidd hyfryd gyda nifer fawr o leoedd da i fwyta ac edmygu’r olygfa o’r môr. Ceir gwyliau a digwyddiadau dros yr haf hefyd, llawer ohonynt yn nhŷ a pharc Llanerchaeron yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gerllaw. Mae Aberystwyth yn dref prifysgol gweddol fawr ac mae ganddi bier o hyd!

 

Am fwy o wybodaeth ewch i  www.discoverceredigion.wales a www.thecambrianmountains.co.uk

new12.jpg

Beth allaf ei wneud ar

fy niwrnod i ffwrdd?

Mae Ystrad Fflur yng nghanol Cymru, lle ceir presenoldeb ysbrydol a lle daw nifer fawr o bobl i fwynhau’r heddwch a’r llonyddwch yno. Mae lletygarwch i’w cael yno hefyd ac mae gan bentref Pontrhydfendigaid ddwy dafarn a siop lle gallwch brynu’r nwyddau y mae arnoch eu hangen yn ystod yr wythnos.

 

Mae’r ddau le ym mherfedd cefn gwlad Cymru. Yn uniongyrchol i gyfeiriad y gorllewin mae ucheldiroedd Mynyddoedd Cambria gyda thraciau coedwigoedd a llwybrau i gerddwyr a beicwyr mynydd fel ei gilydd. I gyfeiriad y dwyrain mae Cors Caron bydenwog – Gwarchodfa Natur Genedlaethol gyda llwybrau pren sy’n eich tywys i’r ganolfan lle mae bywyd adar eithriadol. Ac wrth ymyl y gors, cynhelir y rasys trotian unwaith y flwyddyn ym mis Awst. Digwyddiad poblogaidd ymhlith cymunedau ffermio Cymru.

Ychydig dros y bryniau i gyfeiriad y gogledd mae Hafod, tirwedd brydferth wedi’i hadfer ac mae Pontarfynach gerllaw gyda’i rhaeadrau rhyfeddol a rheilffordd ysgafn sy’n rhedeg i Aberystwyth. I gyfeiriad y de mae trefi marchnad Tregaron a Llanbedr Pont Steffan ac o gwmpas y cyfan mae eglwysi bach mewn mannau iseldirol hyfryd.

Ymhellach i ffwrdd mae trefi arfordirol Aberaeron ac Aberystwyth gyda llawer o atyniadau. Mae Aberaeron yn dref a harbwr Regentaidd hyfryd gyda nifer fawr o leoedd da i fwyta ac edmygu’r olygfa o’r môr. Ceir gwyliau a digwyddiadau dros yr haf hefyd, llawer ohonynt yn nhŷ a pharc Llanerchaeron yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gerllaw. Mae Aberystwyth yn dref prifysgol gweddol fawr ac mae ganddi bier o hyd!

 

Am fwy o wybodaeth ewch i  www.discoverceredigion.wales a www.thecambrianmountains.co.uk

 
 
 
 
 

Bwyd

Dewis o’r bwyd hyfryd fydd yn cael ei weini

Boreau

Bydd y brecwast yn cynnwys bwffe gyda’r dewis poeth yn cynnwys, selsig Cymreig, cig moch, wyau, ffa pob, madarch, tomatos a thost. Bydd selsig lysieuol ar gael

Bydd y dewis oer yn cynnwys grawnfwydydd, ffrwythau, iogwrt, cacennau a sudd

-------------------------------------------------------------

Amser cinio

Baguette Chorizo, mozzarella, berwr a thomatos bach melys

Falafel tatws melys a ffacbys gyda hwmws betys coch a bocs o salad micro berlysiau

Bara pitta cyw iâr y coroni neu fara pitta cyw iâr Quorn y coroni

Bydd y cinio’n cynnwys potel o ddŵr, ffrwyth, creision a bar byrbryd ac yn cael ei gyflenwi mewn pecyn cinio ecogyfeillgar a ailddefnyddir bob dydd.

---------------------------------------------------------------

Gyda’r Nos

Tagine cig oen Moroco neu tagine bricyll ac wylys, y ddau wedi’u gweini gyda couscous.

Pastai pysgod gyda thopin o cheddar Cymreig neu bastai courgette, sbigoglys a madarch, y ddau wedi’u gweini gyda llysiau gwyrdd yr ardd a bara crystiog.

Trên Farbeciw gyda Phorc wedi’i Rostio’n Araf a’i Rwygo, Adenydd Cyw Iâr, Tofu Cajun a Jacffrwyth Barbeciw wedi’i Rwygo, Tatws Pob, India Corn ar y Cob, Saladau a Saladau Bresych.

.

 

Llanast eton neu lanast Eton fegan

Cacen siocled poeth gyda hufen iâ

Tarten lemon gydag aeron wedi’u mathru a hufen dwbl.

 
 
 

Cysylltu

 

  07394 468 805   info@strataflorida.org.uk 

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle