top of page

Addysg yn

Ystrad Fflur

Pan oedd y fynachlog yn ei hanterth, un o’i rolau pwysicaf oedd addysgu a hyfforddi bechgyn ifanc i fod yn llythrennog a chymryd eu lle ymhlith rheolwyr a gweinyddwyr y meysydd seciwlar ac eglwysig.

strata florida ~ ystrad fflur

AP_2012_2731_copy.jpg

Dysgu

Ysgol yr Abaty

abbey school new.jpg

Pan oedd y fynachlog yn ei hanterth, un o’i rolau pwysicaf oedd addysgu a hyfforddi bechgyn ifanc i fod yn llythrennog a chymryd eu lle ymhlith rheolwyr a gweinyddwyr y byd seciwlar ac eglwysig. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif, rodd ysgol wledig fach wedi’i lletya yn yr adeilad sydd bellach yn nwylo Cadw fel derbynfa ac amgueddfa. Mae’r Ymddiriedolaeth yn mynd i barhau gyda’r traddodiad hwn yn y byd modern, trwy ddysgu am y gorffennol a’r perthnasedd sydd ganddo o hyd yn y presennol ac i’r dyfodol.

 

 

Caiff ein gwaith gydag ysgolion, yn enwedig ar lefel gynradd, ei sianelu trwy Ysgol yr Abaty, ffordd rydym yn cyflwyno profiad o orffennol a gwaith yr ardal trwyddi i greu cyfleoedd a deunyddiau dysgu i athrawon. Amrywia’r profiadau o gloddio ar y safle i lanhau canfyddiadau, gweld labordy amgylcheddol ar waith, darllen mapiau hanesyddol neu wneud ymchwil ar-lein ar gyfer prosiectau. Mae’r deunyddiau ar gael ar-lein trwy ei wefan.

 

 

DSCN3693new.jpg

Y Brifysgol

Rydym wedi gweithio’n agos gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i ddarparu ymarfer hyfforddi a chyrsiau academaidd archeolegol, hanes a threftadaeth. Bydd y rhain yn parhau i dyfu gyda’r brifysgol yn ein cynorthwyo i sicrhau bod pob cwrs a phrofiad ar gael fel modiwlau wedi’u hachredu’n llawn i’w trosglwyddo i’w defnyddio gan fyfyrwyr mewn prifysgolion a cholegau eraill. Bydd yr un cyntaf ar gyfer Ysgol Haf 2019.

DSCN2126new.jpg

Ymchwil

Rhan fawr o’r prosiect fu rhaglen ymchwil barhaus, dan gyfarwyddyd yr Athro David Austin, sy’n ein helpu ni i ddatblygu ac olrhain stori gymhleth Ystrad Fflur, ei dirweddau a phedair mil o flynyddoedd o hanes a chynhanes. Mae hyn yn cynnwys cloddio, geoffiseg, arolwg, ymchwil i ddogfennau gan gynnwys mapiau mewn archeoleg, hanes, treftadaeth a nifer gynyddol o ddisgyblaethau eraill o’r celfyddydau creadigol i’r gwyddorau amgylcheddol. Mae Ystrad Fflur yn arwain y ffordd hefyd o ran cyflwyno Prosiect Ymchwil AHRC pwysig ar ‘dirweddau cysegredig mynachlogydd yr oesoedd canol; astudiaeth ryngddisgyblaethol o ystyr wedi’i ymgorffori mewn lle a chynhyrchiant’.

Picture 008new.jpg

Hyfforddiant Proffesiynol

Mae’r gwaith rydym yn ei wneud yn Ystrad Fflur, sy’n cynnwys archeoleg, cadwraeth a datblygu, yn darparu llu o gyfleoedd i hyfforddi mewn ystod o ysgolion sy’n berthnasol i’r byd modern. Mae galw mawr am bobl sydd wedi’u hyfforddi’n llawn yn y proffesiynau hyn a phroffesiynau cysylltiedig yn y byd modern lle mae twristiaeth, er enghraifft, yn elfen mor bwysig o economi’r byd. Gyda chadwraeth a chynaliadwyedd ar flaen ein pryderon byd-eang hefyd, mae gan y proffesiynau hyn ran enfawr i’w chwarae yn ein gwarchodaeth tymor hir o’r byd. Mae Partneriaeth Ystrad Fflur bellach yn datblygu ei chyrsiau a’i phecynnau hyfforddiant a bydd y rhain yn cael eu cyflwyno dros y flwyddyn nesaf mewn partneriaeth â phrifysgolion a chyrff proffesiynol.

DSCN3854new.jpg

Dysgu Anffurfiol

Nid yw’r holl ddysgu’n digwydd o fewn strwythurau ffurfiol addysg ac mae’n broses gydol oes. Mae prosiect Ystrad Fflur yn ei holl ffurfiau yn cynnig llawer o gyfleoedd i bobl nad ydynt yn mynd ar drywydd cymhwyster ffurfiol i ddod i ddysgu am ystod fawr o bynciau ar ymweliadau ac mewn cyrsiau dydd neu benwythnos o hyd, yn ogystal â thrwy wirfoddoli ar sail hwy. Bydd rhai sesiynau blasu ar hyn yn 2019 gyda rhaglen lawn yn cael ei chyflwyno yn 2020. Bydd y pecyn cyflawn cyntaf yn ystod ein Hysgol Haf Archeoleg ym mis Awst a mis Medi 2019.

Working with the timeline 5 dates on the

Deunyddiau Addysgol

Trwy ei raglenni addysgol a’i ymchwil, mae Ystrad Fflur yn parhau i greu cronfa ddata helaeth o wybodaeth  a deunyddiau addysgu o lefelau cynradd i drydyddol. Rydym yn rhoi cymaint o hyn â phosibl ar y wefan hon i’r cyhoedd eu defnyddio.

learning at strata florida
abbey school
university
research
professional training
informal learning
educational materials
bottom of page