Search

Archifwyr yn ystod y Cyfyngiadau Symud: Cyfarfodydd Wyneb yn WynebGan Sierra McGee a Jess Hooley


Yn ddiweddar rydym wedi gallu cyfarfod fel tîm ac mae wedi bod yn fendith, gan roi cyfle i ni gwblhau ein gwaith a dod yn agosach fel tîm. Hoffem fynegi diolch i Dr. Sarah Higgins am helpu ein grŵp i gyfarfod wyneb yn wyneb. Roedd dosbarthiadau wyneb yn wyneb yn dal wedi’u gwahardd yn ystod y cyfnod hwn, felly cyflwynodd ffurflen asesu risg COVID-19 i'r brifysgol. Cymeradwywyd y ffurflen a chawsom ganiatâd i ni gyfarfod.

Ar 3 Mawrth, cawsom ein cyfarfod wyneb yn wyneb cyntaf. Archwiliodd y tîm flychau ei gilydd a phenderfynu ar y ffordd orau i grwpio'r deunydd archif. Dros yr wythnosau nesaf, dechreuon ni baratoi'r catalog, ail-bacio'r deunydd archif, a chwblhau'r goeden hierarchaeth. Neilltuwyd yr ystafell ddosbarth rhwng 9:30 am a 5:00 pm ar gyfer ein gwaith a buom yn cyfarfod bob dydd Mercher a dydd Iau.River Pink oedd yn goruchwylio’r deunydd ail-becynnu. Cofnododd faint o ddeunydd pecynnu oedd gennym ar gael a faint y byddai ei angen arnom. Roedd y deunydd ail-becynnu’n cynnwys blychau ffeilio ar gyfer cardiau post a ffotograffau a ffolderi i osod dogfennau a llyfrau ynddynt. Dangosodd River sut i wneud ffolderi a'r ffordd gywir i becynnu deunydd archif.


Wrth i ni ddechrau ail-becynnu, cwblhaodd Imogen Foley y goeden hierarchaeth. Roedd y goeden hierarchaeth yn cynnwys enwau'r teulu, y mathau o ddogfennau sy'n gysylltiedig â'r teuluoedd a'r gymuned o amgylch Ystrad Fflur. Ar ôl cymeradwyo’r gwaith hwnnw, creodd Imogen ac Elfed y catalog mewn rhaglen o'r enw AtoM (Access to Memory). Mae modd cael mynediad ati ar-lein trwy fanylion mewngofnodi’r brifysgol, felly roeddem yn gallu gweithio arno gartref.Yn ystod y Pasg, neilltuwyd yr ystafell ddosbarth ar gyfer dydd Mawrth, dydd Mercher, a dydd Iau rhwng 9:30 am a 5:00 pm. Meddai Elfed Selman, “Gweithiodd pawb yn dda iawn gyda’i gilydd. Roedd yn brofiad newydd i ni i gyd ac roedden ni'n gwybod hynny, felly fe wnaethon ni helpu llawer ar ein gilydd. Roedd yn ymdrech tîm go-iawn."

Cawsom ychydig o broblemau wrth gatalogio. Roedd rhai o'r eitemau'n cynnwys deunydd sensitif, felly crëwyd datganiad mynediad. Mae'r datganiad hwn wedi'i gynnwys ym mhob disgrifiad catalog. Adolygodd ein tîm bopeth yn ofalus i benderfynu a fyddai mynediad at rai eitemau yn aros ar agor neu ar gau. Roedd rhai ohonom yn teimlo ein bod wedi ein llethu gan yr holl ddeunydd yr oedd yn rhaid i ni ei gatalogio, ac a fyddai’n bosibl gorffen mewn pryd. Wrth i ddiwedd mis Ebrill agosáu, mae'r mwyafrif ohonom wedi gorffen catalogio. Rydym yn dechrau symud ein ffocws i ysgrifennu'r adroddiad terfynol a'n cyflwyniad terfynol ym mis Mai.

Cadwch lygad am ein blog olaf! Diolch am ddarllen!12 views9 comments